دانلود انیمه

1917

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Hanasaka Jijii
5

Hanasaka Jijii

Aug. 26, 1917

Hanasaka Jijii

An old childless couple loved their dog. One day, it dug in the garden, and they found a box of gold coins there. A neighbor thought the dog must ...
Namakura Gatana
5.6

Namakura Gatana

Jun. 30, 1917

Namakura Gatana

این انیمه قدیمی راجب یک سامورایی ناشی است که شمشیری میخرد و میخواهد ان شمشیر را امتحان کند