دانلود انیمه

1918

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Urashima Tarō
4.7

Urashima Tarō

Feb. 01, 1918

Urashima Tarō

Based on a well-known Japanese folk tale about an honest fisherman who is invited to an underwater castle after saving a sea turtle on a beach ...
Umi no Momotaro
5.3

Umi no Momotaro

Jan. 26, 0918

Umi no Momotaro

موموتارو یک اسطوره قدیمی ژاپنی است که برای مبارزه با کوسه با همراهان وفادار خود به دریا میرود. این انیمه سال 1918 برای ساخت روحیه جنگاوری در ...