دانلود انیمه

1925

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Ubasuteyama
5.5

Ubasuteyama

Jan. 01, 1925

Ubasuteyama

این انیمه راجب پسری است که مادر پیرش را به خاطر حاکم ظالم روستا پنهان کرده.