دانلود انیمه

1970

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Tomorrow’s Joe
8.28

Tomorrow’s Joe

Apr. 01, 1970

Tomorrow’s Joe

جو یابوکی جوانی مضطرب است, که تنها راه حل مشکلات او, زدن ضربات به آنها است. او از داشتن تمرین و نظم و انظباط برخورد دار نیست اما مهارت فوق العاده ...