دانلود انیمه

1981

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Jarinko Chie
N/A

Jarinko Chie

Oct. 03, 1981

Jarinko Chie

Chie the Brat جارینکو چیه یک فیلمه که توسط تاکاهاتا درسال 1981 کارگردانی شده. بر پایه یک مانگای خیلی معروف از اتسومی هاروکی، درباره ...