دانلود انیمه

1992

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
ああ播磨灘
6.09

ああ播磨灘

Apr. 23, 1992

ああ播磨灘

وقتی که هاریمانادا وارد دنیای سومو میشه, طوفانی در کل زمین ایجاد میکنه. اما خودنمایی یه تازه وارد ایده ای بسیار جالبی نیست ولی دردسر واقعی وقتی ...
Bastard!!
5.3

Bastard!!

Aug. 25, 1992

Bastard!!

چند صد سال پس از آنكه Anthrasax تمدن مدرن را نابود كرد ، گروهی از چهار ارباب قصد دارند بار دیگر این خدای قدیمی را آزاد كنند. برای جلوگیری از این ...